Рани увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – РЕСНИК – МЛАДЕНОВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА

 

Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана објављена је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 62/22.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у трајању од 15 дана, одржаће се ОД 20. ЈУНА ДО 04. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ, у зградама скупштина града Београда, градских општина Младеновац и Сопот и општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, односно биће објављен на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 04. јулом 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

Рани јавни увид