Обавештења

Обавештење

Грађани који нису пописани могу да се јаве пописивачима на телефон 011 8251 211 од 08 до 20 часова до 02. 11. 2022. године.

Коначан списак изабраних пописивача

Републички завод за статистику објављује Коначан списак изабраних  пописивача за рад у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

Списак пописивача можете видети овде.

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

Коначна ранг листа за инструкторе који се позивају на обуку

Коначну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати – ovde..

Сви изабрани кандидати за обуку су обавезни да најкасније до 28. јула 2022. године до 16.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Обука инструктора траје 5 дана

Први термин: од 25. до 29. јула

Други термин: од 1. до 5. августа

Све информације у вези са обуком кандидати ће благовремено добити од надлежне Пописне комисије.

Материјал за обуку (Методолошко упутство, Упутство за организацију и извршење Пописа и Водич за пописиваче) доступан је у електронској форми на линку: linku.

Сва заинтересована лица која се не налазе на Коначној листи кандидата који се позивају на обуку, а учествовала су у изборном поступку и желе да остваре увид у своје остварене резултате могу поднети захтев у писменој форми (лична предаја захтева у просторијама Пописне комисије сваког радног дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова или путем поште на адресу Пописне комисије) Пописној комисији општине/града на којој су конкурисали, до 29. јула 2022. године. Пописна комисије ће увид у остварене резултате омогућити у року од 7 дана од дана пријема захтева.

Адресе пописних комисија доступне су на следећем линку:

https://popis2022.stat.gov.rs/media/31077/adrese_popisne-komisije.pdf

Прелиминарна ранг листа за инструкторе пописа становништва 2022

Прелиминарна ранг листа

Кандидати који нису изабрани имају право да поднесу приговор у року од 24 сата од објављивања листе, односно најкасније до 18. јула 2022. у 16 часова. Приговор се може поднети Заводу искључиво у електронској форми, на мејл: mladen.velickovic@stat.gov.rs

Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године у 12.00 часова.

Кандидати који уложе приговор добијају одговор путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у Попису 2022.

Пријављивање у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула (до 20.00 часова)

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује  јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао  инструктора  за потребе спровођења  Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.  (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду  од 1. до 31. октобра 2022. године.

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања: од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

  • Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
  • Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којој станују (живе).

Изузетно, студенти који се школују ван места становања могу се пријавити за рад у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено бораве током студија.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која ће бити активна од петка 24. јуна (од 9.00 часова) до недеље 3. јула 2022. године (до 20.00 часова).

Кандидат може да попуни само једну пријаву.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Задатке инструктора и процедуру за њихов избор.

Списак општина/градова са потребним бројем кандидата за обуку инструктора можете видети – овде.

Електронска пријава

Ранг листа пријављених кандидата за инструкторе са укупно оствареним бодовима по пријави, као и  списак кандидата који се позивају на тестирање и разговор, биће објављена 6. јула 2022. године на веб-сајтовима Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs)

Рани увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – РЕСНИК – МЛАДЕНОВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА

 

Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана објављена је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 62/22.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у трајању од 15 дана, одржаће се ОД 20. ЈУНА ДО 04. ЈУЛА 2022. ГОДИНЕ, у зградама скупштина града Београда, градских општина Младеновац и Сопот и општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, односно биће објављен на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 04. јулом 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

Рани јавни увид