Обавештења

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 42/2013, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/2015, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19) и Решења градоначелника града Београда, број 463-4618/20-Г од 27.07.2020. године

 

Градска општина Сопот

 

расписује

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Подаци о грађевинском земљишту

 

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у КО Сопот:

 

 

 1. кп.бр. 1433/55 површине 729 m2
 2. кп.бр. 1433/91 површине 629 m2
 3. кп.бр. 1433/101 површине 648 m2
 4. кп.бр. 1433/108 површине 702 m2

 

 

 1. Намена објекта

Просторним планом Градске општине Сопот („Службени лист града Београда“ број 54/12), утврђено је да се све катастарске парцеле које су предмет продаје из тачке 1.огласа налазе у грађевинском подручју,  у зони за изградњу стамбених објеката насељеног места Сопот.

За катастарске парцеле од редног броја 1 до броја 4 је издата Информација о локацији број 353-114/2019 од 20.06.2019. године.

Урбанистички параметри изградње:

Дозвољени индекс изграђености „И“ за парцеле површине <600 m2 износи 1, за парцеле површине >600 m2 износи 0,6;

Максимални степен заузетости за парцеле површине <600 m2  износи 40%, за парцеле површине >600 m2 износи 30%;

Минимални проценат зелених површина за парцеле површине <600 m2 износи 30 %, за парцеле површине >600 m2  износи 40%;

Максимална спратност објекта је П+1+Пк.

 

 1. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинским парцелама  је предвиђен са постојећих саобраћајница.

Предметне локације су опремљене водоводном, канализационом, гасоводном, електроенергетском и телекомуникационом мрежом, на које се може извршити прикључење објеката.

 

 1. Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште које је предмет јавног надметања отуђује се из јавне својине града  у циљу изградње стамбених објеката.

Подносилац пријаве може дати понуду за више грађевинских парцела и учествовати у више јавних надметања, с тим што може прибавити само једну грађевинску парцелу.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да о свом трошку изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле у циљу повезивања објекта са одговарајућим системом мреже инфраструктуре односно извођење неопходних прикључака на саобраћајнице са пратећим објектима инфраструктуре водовода, канализације, гаса до прикључка на заједничку мрежу ван грађевинске парцеле.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну мрежу и објекте, телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте, гасификације и др.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да у року од 6месеци од дана закључења уговора прибави грађевинску дозволу, а у року од 5 година од дана прибављања грађевинске дозволе да изгради стамбени објекат.

Лице коме се отуђује грађевинско земљиште не може даље располагати тим земљиштем, до прибављања употребне дозволе или уз претходну сагласност ГО Сопот, о чему ће бити извршен упис забележбе у РГЗ.

 

 

 1. Почетни износ цене

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу тржишне вредности земљишта која је процењена од стране Секретаријата за јавне приходе:

 • Извештајем о процени тржишне вредности XXVI-01 бр. 464-26/2020 од 12.03.2020. године, и износи 1.093,81 дин/m2 земљиште за све наведене катастарске парцеле од редног броја 1 до

 

 1. Рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, а након уплате цене уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10 % од цене уколико се плаћање врши на рате.

Уколико лице коме се отуђује грађевинско земљиште  после извршеног плаћања укупне цене  уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10% од укупне цене уколико се плаћање врши на рате, не приступи закључењу уговора  о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге  решења о отуђењу.

Лице има право на повраћај уплаћеног износа цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита.

 

 

 1. Рок плаћања цене и последице пропуштања

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује уколико плаћање врши једнократно обавезно је да утврђену цену плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а уколико плаћање врши на рате да износ од 10% од утврђене цене плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а преостали износ у једнаким месечним ратама, након закључења уговора о отуђењу.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу  се преноси на одговарајући рачун града.

Код уплате цене на рате, депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања не сматра се  првом ратом.

Висина цене прерачунава се у еврима на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије, са обавезом отплате доспелих рата у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Уколико лице не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта.

У случају стављања ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта, лице нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата банкарска гаранција ће се наплатити.

 

 

 1. Рок привођења грађевинског земљишта намени

Рокови за привођење грађевинског земљишта намени одређени су у Закону о планирању и изградњи.

 

 1. Обавеза уплате депозита ради учествовања у поступку

Ради учествовања у поступку јавног надметања подносилац пријаве је обавезан да уплати депозит у висини од 10 % од почетног износа цене, или да за наведени износ депозита положи неопозиву лицитациону банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу на „први позив“, са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве.

Назначени износ депозита потребно је наплатити на рачун 840-604804-04  Град Београд – депозит лицитације,  са позивом на броj 463-4618/20/017 .

 

 

 

 1. Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријаве послати на адресу: Градска општина Сопот, Комисија за грађевинско земљиште Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот, или предати лично у Писарници Градске општине Сопот.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника , прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

 

 1. Рок подношења пријава

Рок за подношење пријава истиче тридесет дана од оглашавања, односно 01.10.2021. године.

 

 1. Место и време одржавања јавног надметања

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, дана 06.10.2021. године, у 11 часова. Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве, односно лице које поседује уредно овлашћење подносиоца пријаве.

 

 1. Поступање за неблаговременим и непотпуним пријавама

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано и наведено у огласу, и ако нису приложене све исправе које су предвиђене прописима и наведене у огласу.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве , односно лице које нема уредно овлашћење  подносиоца благовремене и потпуне пријаве, неће моћи да учествује у поступку јавног надметања, а непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Овај оглас се налази и на сајту Градске општине Сопот на адреси: www.sopot.org.rs

Детаљније информације у вези са овим огласом могу се добити у Управи Градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне послове на телефон 011-8251-211 лок. 106, сваког радног дана од 7 – 15 часова.

Управни поступци

I Поступак експропријације земљишта у КО Мала Иванча, КО Мали Пожаревац, КО Поповић, КО Сопот, КО Ђуринци, КО Неменикуће, у циљу изградње Регионални водовода Макиш – Раковица – Сопот – Младеновац

 

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

 

Управа градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне и нормативно правне послове – Одсек за имовинско – правне послове, на основу чл. 67. ст. 4. и  чл. 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016), дана 26.05.2021. године, објављује решење о експропријацији земљишта у КО Поповић број 465-15/2021 од 09.03.2021. године, јер достављање решења Станошевић – Јеремић Љиљани, на други начин није било могуће.

Јеремић Милан и др 465 15 2021

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК

 

Обавештење о пунктовима за вакцинацију

 

 

Градска општина Сопот обавештава грађане да ће бити постављени пунктови за вакцинацију кинеском вакцином у следећим местима:

 

Мала Иванча, 19.05.2021., у амбуланти од 08:30 до 10:30 часова

Неменикуће, 20.05.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 09:30 часова

Губеревац, 21.05.2021., у амбуланти од 08:30 до 09:30 часова

Бабе, 21.05.2021., у месној канцеларији од 10:00 до 11:00 часова

Раља, 22.05.2021., у здравственој станици од 08:30 до 10:30 часова

Сибница, 24.05.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 09:30 часова

Слатина, 24.05.2021., у месној канцеларији од 10:00 до 11:00 часова

Дрлупа, 24.05.2021., у месној канцеларији од 11:30 до 12:30 часова

Дучина, 25.05.2021., у амбуланти од 08:30 до 10:00 часова

Мали Пожаревац, 26.05.2021., у амбуланти од 08:30 до 10:00 часова

Парцани, 27.05.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 09:30 часова

Поповић, 28.05.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 09:30 часова

Ђуринци, 28.05.2021., у месној канцеларији од 10:00 до 11:00 часова

Рогача, 29.05.2021., у амбуланти од 08:30 до 10:00 часова

Стојник, 29.05.2021., у амбуланти од 10:30 до 11:30 часова

 

Сви заинтересовани грађани се могу вакцинисати, без обзира да ли су пријављени.

 

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 42/2013, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/2015, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19) и Решења градоначелника града Београда, број 463-4618/20-Г од 27.07.2020. године

 

Градска општина Сопот

 

расписује

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Подаци о грађевинском земљишту

 

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у КО Сопот:

 

 

 1. кп.бр. 1431/34 површине 711 m2
 2. кп.бр. 1433/55 површине 729 m2
 3. кп.бр. 1433/91 површине 629 m2
 4. кп.бр. 1433/101 површине 648 m2
 5. кп.бр. 1433/103 површине 659 m2
 6. кп.бр. 1433/104 површине 687 m2
 7. кп.бр. 1433/108 површине 702 m2
 8. кп.бр. 1433/114 површине 640 m2
 9. кп.бр. 1433/115 површине 661 m2
 10. кп.бр. 1433/116 површине 638 m2
 11. кп.бр. 1433/117 површине 689 m2
 12. кп.бр. 1433/118 површине 673 m2
 13. кп.бр. 1433/121 површине 642 m2

 

 

 

 1. Намена објекта

Просторним планом Градске општине Сопот („Службени лист града Београда“ број 54/12), утврђено је да се све катастарске парцеле које су предмет продаје из тачке 1.огласа налазе у грађевинском подручју,  у зони за изградњу стамбених објеката насељеног места Сопот.

За катастарске парцеле од редног броја 1 до броја 13 је издата Информација о локацији број 353-114/2019 од 20.06.2019. године.

Урбанистички параметри изградње:

Дозвољени индекс изграђености „И“ за парцеле површине <600 m2 износи 1, за парцеле површине >600 m2 износи 0,6;

Максимални степен заузетости за парцеле површине <600 m2  износи 40%, за парцеле површине >600 m2 износи 30%;

Минимални проценат зелених површина за парцеле површине <600 m2 износи 30 %, за парцеле површине >600 m2  износи 40%;

Максимална спратност објекта је П+1+Пк.

 

 1. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинским парцелама  је предвиђен са постојећих саобраћајница.

Предметне локације су опремљене водоводном, канализационом, гасоводном, електроенергетском и телекомуникационом мрежом, на које се може извршити прикључење објеката.

 

 1. Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште које је предмет јавног надметања отуђује се из јавне својине града  у циљу изградње стамбених објеката.

Подносилац пријаве може дати понуду за више грађевинских парцела и учествовати у више јавних надметања, с тим што може прибавити само једну грађевинску парцелу.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да о свом трошку изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле у циљу повезивања објекта са одговарајућим системом мреже инфраструктуре односно извођење неопходних прикључака на саобраћајнице са пратећим објектима инфраструктуре водовода, канализације, гаса до прикључка на заједничку мрежу ван грађевинске парцеле.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну мрежу и објекте, телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте, гасификације и др.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да у року од 6месеци од дана закључења уговора прибави грађевинску дозволу, а у року од 5 година од дана прибављања грађевинске дозволе да изгради стамбени објекат.

Лице коме се отуђује грађевинско земљиште не може даље располагати тим земљиштем, до прибављања употребне дозволе или уз претходну сагласност ГО Сопот, о чему ће бити извршен упис забележбе у РГЗ.

 

 

 1. Почетни износ цене

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу тржишне вредности земљишта која је процењена од стране Секретаријата за јавне приходе:

 • Извештајем о процени тржишне вредности XXVI-01 бр. 464-26/2020 од 12.03.2020. године, и износи 1.093,81 дин/m2 земљиште за све наведене катастарске парцеле од редног броја 1 до

 

 1. Рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, а након уплате цене уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10 % од цене уколико се плаћање врши на рате.

Уколико лице коме се отуђује грађевинско земљиште  после извршеног плаћања укупне цене  уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10% од укупне цене уколико се плаћање врши на рате, не приступи закључењу уговора  о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге  решења о отуђењу.

Лице има право на повраћај уплаћеног износа цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита.

 

 

 1. Рок плаћања цене и последице пропуштања

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује уколико плаћање врши једнократно обавезно је да утврђену цену плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а уколико плаћање врши на рате да износ од 10% од утврђене цене плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а преостали износ у једнаким месечним ратама, након закључења уговора о отуђењу.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу  се преноси на одговарајући рачун града.

Код уплате цене на рате, депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања не сматра се  првом ратом.

Висина цене прерачунава се у еврима на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије, са обавезом отплате доспелих рата у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Уколико лице не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта.

У случају стављања ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта, лице нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата банкарска гаранција ће се наплатити.

 

 

 1. Рок привођења грађевинског земљишта намени

Рокови за привођење грађевинског земљишта намени одређени су у Закону о планирању и изградњи.

 

 1. Обавеза уплате депозита ради учествовања у поступку

Ради учествовања у поступку јавног надметања подносилац пријаве је обавезан да уплати депозит у висини од 10 % од почетног износа цене, или да за наведени износ депозита положи неопозиву лицитациону банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу на „први позив“, са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве.

Назначени износ депозита потребно је наплатити на рачун 840-604804-04  Град Београд – депозит лицитације,  са позивом на броj 463-4618/20/017 .

 

 

 1. Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријаве послати на адресу: Градска општина Сопот, Комисија за грађевинско земљиште Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот, или предати лично у Писарници Градске општине Сопот.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника , прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

 

 1. Рок подношења пријава

Рок за подношење пријава истиче тридесет дана од оглашавања, односно 12.06.2021. године.

 

 1. Место и време одржавања јавног надметања

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, дана 16.06.2021. године, у 11 часова. Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве, односно лице које поседује уредно овлашћење подносиоца пријаве.

 

 1. Поступање за неблаговременим и непотпуним пријавама

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано и наведено у огласу, и ако нису приложене све исправе које су предвиђене прописима и наведене у огласу.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве , односно лице које нема уредно овлашћење  подносиоца благовремене и потпуне пријаве, неће моћи да учествује у поступку јавног надметања, а непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Овај оглас се налази и на сајту Градске општине Сопот на адреси: www.sopot.org.rs

Детаљније информације у вези са овим огласом могу се добити у Управи Градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне послове на телефон 011-8251-211 лок. 106, сваког радног дана од 7 – 15 часова.

Обавештење о вакцинацији

У току је вакцинација без заказивања Pfizer и Sputnik V вакцином. За вакцинацију је потребно контактирати вакцинални пункт у Дому здравља у Сопоту.

Број вакциналног пункта је – 065 8225396

Обавештење о пунктовима за вакцинацију

Градска општина Сопот обавештава грађане да ће бити постављени пунктови за вакцинацију кинеском вакцином у следећим местима:
 
Неменикуће, 08.04.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 11:30 часова
 
Губеревац, 09.04.2021., у амбуланти од 08:30 до 10:00 часова
 
Бабе, 09.04.2021., у месној канцеларији од 10:30 до 11:30 часова
 
Раља, 10.04.2021., у здравственој станици од 08:30 до 11:30 часова
 
Сибница, 11.04.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 10:00 часова
 
Слатина, 11.04.2021., у месној канцеларији од 10:30 до 11:30 часова
 
Дрлупа, 12.04.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 11:30 часова
 
Дучина, 13.04.2021., у амбуланти од 08:30 до 11:30 часова
 
Мали Пожаревац, 14.04.2021., у амбуланти од 08:30 до 11:30 часова
 
Парцани, 15.04.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 10:30 часова
 
Поповић, 16.04.2021., у месној канцеларији од 08:30 до 10:00 часова
 
Ђуринци, 16.04.2021., у месној канцеларији од 10:30 до 12:00 часова
 
Рогача, 17.04.2021., у амбуланти од 08:30 до 10:00 часова
 
Стојник, 17.04.2021., у амбуланти од 10:30 до 12:00 часова
 
Сви заинтересовани грађани се могу вакцинисати, без обзира да ли су пријављени.

Градска општина Сопот расписује oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 42/2013, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/2015, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19) и Решења градоначелника града Београда, број 463-4618/20-Г од 27.07.2020. године

 

Градска општина Сопот расписује

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Подаци о грађевинском земљишту

 

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у КО Сопот:

 

 

 1. кп.бр. 1431/34 површине 711 m2
 2. кп.бр. 1433/55 површине 729 m2
 3. кп.бр. 1433/91 површине 629 m2
 4. кп.бр. 1433/93 површине 691 m2
 5. кп.бр. 1433/99 површине 630 m2
 6. кп.бр. 1433/101 површине 648 m2
 7. кп.бр. 1433/103 површине 659 m2
 8. кп.бр. 1433/104 површине 687 m2
 9. кп.бр. 1433/106 површине 830 m2
 10. кп.бр. 1433/107 површине 680 m2
 11. кп.бр. 1433/108 површине 702 m2
 12. кп.бр. 1433/109 површине 655 m2
 13. кп.бр. 1433/110 површине 669 m2
 14. кп.бр. 1433/111 површине 694 m2
 15. кп.бр. 1433/114 површине 640 m2
 16. кп.бр. 1433/115 површине 661 m2
 17. кп.бр. 1433/116 површине 638 m2
 18. кп.бр. 1433/117 површине 689 m2
 19. кп.бр. 1433/118 површине 673 m2
 20. кп.бр. 1433/119 површине 702 m2
 21. кп.бр. 1433/120 површине 643 m2
 22. кп.бр. 1433/121 површине 642 m2
 23. кп.бр. 1433/122 површине 640 m2
 24. кп.бр. 1433/123 површине 638 m2
 25. кп.бр. 1433/124 површине 639 m2
 26. кп.бр. 1433/125 површине 636 m2
 27. кп.бр. 1433/127 површине 638 m2
 28. кп.бр. 1433/128 површине 623 m2

 

 

 1. Намена објекта

Просторним планом Градске општине Сопот („Службени лист града Београда“ број 54/12), утврђено је да се све катастарске парцеле које су предмет продаје из тачке 1.огласа налазе у грађевинском подручју,  у зони за изградњу стамбених објеката насељеног места Сопот.

За катастарске парцеле од редног броја 1 до броја 28 је издата Информација о локацији број 353-114/2019 од 20.06.2019. године.

Урбанистички параметри изградње:

Дозвољени индекс изграђености „И“ за парцеле површине <600 m2 износи 1, за парцеле површине >600 m2 износи 0,6;

Максимални степен заузетости за парцеле површине <600 m2  износи 40%, за парцеле површине >600 m2 износи 30%;

Минимални проценат зелених површина за парцеле површине <600 m2 износи 30 %, за парцеле површине >600 m2  износи 40%;

Максимална спратност објекта је П+1+Пк.

 

 1. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинским парцелама  је предвиђен са постојећих саобраћајница.

Предметне локације су опремљене водоводном, канализационом, гасоводном, електроенергетском и телекомуникационом мрежом, на које се може извршити прикључење објеката.

 

 1. Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште које је предмет јавног надметања отуђује се из јавне својине града  у циљу изградње стамбених објеката.

Подносилац пријаве може дати понуду за више грађевинских парцела и учествовати у више јавних надметања, с тим што може прибавити само једну грађевинску парцелу.

 

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да о свом трошку изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле у циљу повезивања објекта са одговарајућим системом мреже инфраструктуре односно извођење неопходних прикључака на саобраћајнице са пратећим објектима инфраструктуре водовода, канализације, гаса до прикључка на заједничку мрежу ван грађевинске парцеле.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну мрежу и објекте, телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте, гасификације и др.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да у року од 6месеци од дана закључења уговора прибави грађевинску дозволу, а у року од 5 година од дана прибављања грађевинске дозволе да изгради стамбени објекат.

Лице коме се отуђује грађевинско земљиште не може даље располагати тим земљиштем, до прибављања употребне дозволе или уз претходну сагласност ГО Сопот, о чему ће бити извршен упис забележбе у РГЗ.

 

 

 1. Почетни износ цене

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу тржишне вредности земљишта која је процењена од стране Секретаријата за јавне приходе:

 • Извештајем о процени тржишне вредности XXVI-01 бр. 464-26/2020 од 12.03.2020. године, и износи 1.093,81 дин/m2 земљиште за све наведене катастарске парцеле од редног броја 1 до

 

 1. Рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, а након уплате цене уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10 % од цене уколико се плаћање врши на рате.

Уколико лице коме се отуђује грађевинско земљиште  после извршеног плаћања укупне цене  уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10% од укупне цене уколико се плаћање врши на рате, не приступи закључењу уговора  о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге  решења о отуђењу.

Лице има право на повраћај уплаћеног износа цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита.

 

 

 1. Рок плаћања цене и последице пропуштања

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује уколико плаћање врши једнократно обавезно је да утврђену цену плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а уколико плаћање врши на рате да износ од 10% од утврђене цене плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а преостали износ у једнаким месечним ратама, након закључења уговора о отуђењу.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу  се преноси на одговарајући рачун града.

Код уплате цене на рате, депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања не сматра се  првом ратом.

Висина цене прерачунава се у еврима на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије, са обавезом отплате доспелих рата у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Уколико лице не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта.

У случају стављања ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта, лице нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата банкарска гаранција ће се наплатити.

 

 

 1. Рок привођења грађевинског земљишта намени

Рокови за привођење грађевинског земљишта намени одређени су у Закону о планирању и изградњи.

 

 1. Обавеза уплате депозита ради учествовања у поступку

Ради учествовања у поступку јавног надметања подносилац пријаве је обавезан да уплати депозит у висини од 10 % од почетног износа цене, или да за наведени износ депозита положи неопозиву лицитациону банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу на „први позив“, са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве.

Назначени износ депозита потребно је наплатити на рачун 840-604804-04  Град Београд – депозит лицитације,  са позивом на броj 463-4618/20/017 .

 

 

 1. Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријаве послати на адресу: Градска општина Сопот, Комисија за грађевинско земљиште Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот, или предати лично у Писарници Градске општине Сопот.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника , прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

 

 1. Рок подношења пријава

Рок за подношење пријава истиче тридесет дана од оглашавања, односно 12.04.2021. године.

 

 1. Место и време одржавања јавног надметања

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, дана 16.04.2021. године, у 11 часова. Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве, односно лице које поседује уредно овлашћење подносиоца пријаве.

 

 1. Поступање за неблаговременим и непотпуним пријавама

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано и наведено у огласу, и ако нису приложене све исправе које су предвиђене прописима и наведене у огласу.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве , односно лице које нема уредно овлашћење  подносиоца благовремене и потпуне пријаве, неће моћи да учествује у поступку јавног надметања, а непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Овај оглас се налази и на сајту Градске општине Сопот на адреси: www.sopot.org.rs

Детаљније информације у вези са овим огласом могу се добити у Управи Градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне послове на телефон 011-8251-211 лок. 106, сваког радног дана од 7 – 15 часова.

Обавештење о раду кол центра (COVID19)

Градска општина Сопот обавештава грађане старије од 65 година да могу да искажу заинтересованост за вакцинисање против вируса COVID19.

Уз личне податке је потребно доставити и број мобилног телефона и имејл адресу.

Пријаву могу извршити преко надлежне службе Градске општине Сопот на телефон 011/8251-211, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

 

                                                                                                                                                   

Градска општина Сопот расписује oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 42/2013, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/2015, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19) и Решења градоначелника града Београда, број 463-4618/20-Г од 27.07.2020. године

 

Градска општина Сопот расписује

 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

 

 

 1. Подаци о грађевинском земљишту

 

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у КО Сопот:

 

 

 1. кп.бр. 1431/9 површине 608 m2
 2. кп.бр. 1431/15 површине 648 m2
 3. кп.бр. 1431/16 површине 662 m2
 4. кп.бр. 1431/17 површине 629 m2
 5. кп.бр. 1431/21 површине 648 m2
 6. кп.бр. 1431/28 површине 676 m2
 7. кп.бр. 1431/29 површине 677 m2
 8. кп.бр. 1431/34 површине 711 m2
 9. кп.бр. 1433/55 површине 729 m2
 10. кп.бр. 1433/91 површине 629 m2
 11. кп.бр. 1433/92 површине 813 m2
 12. кп.бр. 1433/93 површине 691 m2
 13. кп.бр .1433/98 површине 804 m2
 14. кп.бр. 1433/99 површине 630 m2
 15. кп.бр. 1433/100 површине 741 m2
 16. кп.бр. 1433/101 површине 648 m2
 17. кп.бр. 1433/103 површине 659 m2
 18. кп.бр. 1433/104 површине 687 m2
 19. кп.бр. 1433/106 површине 830 m2
 20. кп.бр. 1433/107 површине 680 m2
 21. кп.бр. 1433/108 површине 702 m2
 22. кп.бр. 1433/109 површине 655 m2
 23. кп.бр. 1433/110 површине 669 m2
 24. кп.бр. 1433/111 површине 694 m2
 25. кп.бр. 1433/112 површине 756 m2
 26. кп.бр. 1433/114 површине 640 m2
 27. кп.бр. 1433/115 површине 661 m2
 28. кп.бр. 1433/116 површине 638 m2
 29. кп.бр. 1433/117 површине 689 m2
 30. кп.бр. 1433/118 површине 673 m2
 31. кп.бр. 1433/119 површине 702 m2
 32. кп.бр. 1433/120 површине 643 m2
 33. кп.бр. 1433/121 површине 642 m2
 34. кп.бр. 1433/122 површине 640 m2
 35. кп.бр. 1433/123 површине 638 m2
 36. кп.бр. 1433/124 површине 639 m2
 37. кп.бр. 1433/125 површине 636 m2
 38. кп.бр. 1433/126 површине 639 m2
 39. кп.бр. 1433/127 површине 638 m2
 40. кп.бр. 1433/128 површине 623 m2 и
 41. кп.бр. 1856/5 површине 136 m2 и 1858/10 површине 367 m2 (на терену чине једну грађевинску парцелу).

 

 

 1. Намена објекта

Просторним планом Градске општине Сопот („Службени лист града Београда“ број 54/12), утврђено је да се све катастарске парцеле које су предмет продаје из тачке 1.огласа налазе у грађевинском подручју,  у зони за изградњу стамбених објеката насељеног места Сопот.

За катастарске парцеле од редног броја 1 до броја 40 је издата Информација о локацији број 353-114/2019 од 20.06.2019. године, а за локацију на редном броју 41, издата је Информација о локацији број 353-113/2019 од 20.06.2019. године.

Урбанистички параметри изградње:

Дозвољени индекс изграђености „И“ за парцеле површине <600 m2 износи 1, за парцеле површине >600 m2 износи 0,6;

Максимални степен заузетости за парцеле површине <600 m2  износи 40%, за парцеле површине >600 m2 износи 30%;

Минимални проценат зелених површина за парцеле површине <600 m2 износи 30 %, за парцеле површине >600 m2  износи 40%;

Максимална спратност објекта је П+1+Пк.

 

 1. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинским парцелама  је предвиђен са постојећих саобраћајница.

Предметне локације су опремљене водоводном, канализационом, гасоводном, електроенергетском и телекомуникационом мрежом, на које се може извршити прикључење објеката.

 

 1. Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је да о свом трошку изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле у циљу повезивања објекта са одговарајућим системом мреже инфраструктуре односно извођење неопходних прикључака на саобраћајнице са пратећим објектима инфраструктуре водовода, канализације, гаса до прикључка на заједничку мрежу ван грађевинске парцеле.

Обавеза лица коме се отуђује грађевинско земљиште је и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну мрежу и објекте, телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте, гасификације и др.

 

 1. Почетни износ цене

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу тржишне вредности земљишта која је процењена од стране Секретаријата за јавне приходе:

 • Извештајем о процени тржишне вредности XXVI-01 бр. 464-26/2020 од 12.03.2020. године, и износи 1.093,81 дин/m2 земљиште за све наведене катастарске парцеле од редног броја 1 до 40,
 • Извештајем о процени тржишне вредности XXVI-01бр. 464-45/2020 од 01.04.2020. године и износи 1.703,81 дин/ m2 земљиште за катастарску парцелу под редним бројем 41.

 

 1. Рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, а након уплате цене уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10 % од цене уколико се плаћање врши на рате.

Уколико лице коме се отуђује грађевинско земљиште  после извршеног плаћања укупне цене  уколико се плаћање врши једнократно, односно уплате 10% од укупне цене уколико се плаћање врши на рате, не приступи закључењу уговора  о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге  решења о отуђењу.

Лице има право на повраћај уплаћеног износа цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита.

 

 

 1. Рок плаћања цене и последице пропуштања

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује уколико плаћање врши једнократно обавезно је да утврђену цену плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а уколико плаћање врши на рате да износ од 10% од утврђене цене плати у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, а преостали износ у једнаким месечним ратама, након закључења уговора о отуђењу.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу  се преноси на одговарајући рачун града.

Код уплате цене на рате, депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања не сматра се  првом ратом.

Висина цене прерачунава се у еврима на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије, са обавезом отплате доспелих рата у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Уколико лице не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, градоначелник доноси решење о стављању ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта.

У случају стављања ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта, лице нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата банкарска гаранција ће се наплатити.

 

 1. Рок привођења грађевинског земљишта намени

Рокови за привођење грађевинског земљишта намени одређени су у Закону о планирању и изградњи.

 

 1. Обавеза уплате депозита ради учествовања у поступку

Ради учествовања у поступку јавног надметања подносилац пријаве је обавезан да уплати депозит у висини од 10 % од почетног износа цене, или да за наведени износ депозита положи неопозиву лицитациону банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу на „први позив“, са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве.

Назначени износ депозита потребно је наплатити на рачун 840-604804-04  Град Београд – депозит лицитације,  са позивом на броj 463-4618/20/017 .

 

 1. Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријаве послати на адресу: Градска општина Сопот, Комисија за грађевинско земљиште Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот, или предати лично у Писарници Градске општине Сопот.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника , прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

 

 1. Рок подношења пријава

Рок за подношење пријава истиче тридесет дана од оглашавања, односно  09.01.2021. године.

 

 1. Место и време одржавања јавног надметања

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, дана 15.01.2021. године, у 11 часова. Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве, односно лице које поседује уредно овлашћење подносиоца пријаве.

 

 1. Поступање за неблаговременим и непотпуним пријавама

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано и наведено у огласу, и ако нису приложене све исправе које су предвиђене прописима и наведене у огласу.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве , односно лице које нема уредно овлашћење  подносиоца благовремене и потпуне пријаве, неће моћи да учествује у поступку јавног надметања, а непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Овај оглас се налази и на сајту Градске општине Сопот на адреси: www.sopot.org.rs

Детаљније информације у вези са овим огласом могу се добити у Управи Градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне послове на телефон 011-8251-211 лок. 106, сваког радног дана од 7 – 15 часова.

Дан примирја у Првом светском рату

У Србији и свету се обележава Дан примирја, у знак сећања на 11. новембар 1918. године, када су силе Антанте потписале примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат.

Примирје у Првом светском рату потписано је на данашњи дан 1918. године у шуми код француског града Компјења, у специјалном вагону маршала Фердинанда Фоша, и било је на снази све до закључивања коначног мировног споразума у Версају, 28. јуна 1919. године.

У до тада најстрашнијем сукобу који је свет видео, према подацима Конференције мира у Паризу 1919, Србија је изгубила 1.247.435 људи, односно 28 одсто целокупног становништва које је имала по попису из 1914. године. Од тог броја погинуло је или умрло од рана и епидемије 402.435 војника.

Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијине рамонде, а у амблему се појављује и мотив траке Албанске споменице, која се налази изнад цвета.