Како добити дозволу, потврду, решење …

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА

* Пријем свих поднесака и поште (захтеви, молбе, жалбе, пријаве, предлози и др.) за Скупштину општине, Општинско веће, Одељења и Службе врши се на писарници Управе градске општине Сопот.

* За увид списа предмета који се налазе у архиви потребан Вам је захтев и  доказ о плаћеној административној такси.

* За све информације
Телефон 011/8251 – 211 ; 011/ 8251 – 155

1. Бирачки спискови

Уз захтев за упис, измену, допуну или исправку прилаже се:

– фотокопија личне карте или други доказ о пребивалишту

За упис расељених лица са КиМ, прилаже се:

– лична карта са КиМ
– потврда о пријави боравишта

2. Уверење за ученичке и студентске кредите и стипендије и уверење за смештај у ученичке и студентске домове

Уз захтев се прилаже:

Изјава два сведока,  која се оверава код нотара, где лице има пребивалиште (о броју, сродству и занимању чланова породице тј. заједничког домаћинства). Уколико члан породице није био у радном односу у периоду за који се даје изјава, за занимање навести да је незапослен. Изјаву откуцати на писарници Управе градске општине Сопот, у призмељу зграде.

Уверења о пореском задужењу – дохотку – шалтер Управе прихода – број 33

За чланове домаћинства који су у радном односу – потврда о просечној нето заради (плати) сваког члана породице (ако се захтев за ученике средњих школа подноси у мају – јуну зарада од 01.01. до 31.03. а захтев за ученике и студенте који се подноси у септембру – децембру зарада од 01.01 до 30.06.).

За чланове домаћинства који су пензионери – листинг или чекови (чекови на увид за период од 01.01. до 31.03, односно од 01.01. до 30.06.), као и уверење о другим примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања чланова породице који се у навреденом периоду опорезују.

За незапослене чланове породице доставља се уверење – извод из евиденције незапослених лица – национална служба за запошљавање Сопот или уверење ПИО фонда.

За чланове породице који су на школовању , основна и средња школа , редовним – ванредним студијама – достављају се одговарајући докази надлежног органа.

НАПОМЕНА: Приходи (без пореза и доприноса) који се документују треба да потичу из текуће године. За издавање уверења за кредите и стипендије је потребно донети комплет образаца који се купују у школи или књижари. Образац број 4 не попуњавати у колони која се односи на приход.