Градско правобранилиштво

Иван Лаловић, градски правобранилац, 3605-640, 3610-157

Градско правобранилаштво града Београда обавља послове правне заштите имовинских права и интереса града Београда и градских општина града Београда. У делокруг Градског правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћење свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града и градских општина, њихових органа, организација и других правних лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету града и градских општина.

Радом Градског правобранилаштва града Београда руководи градски правобранилац који има заменике, а именује их и разрешава Скупштина града.

Заменик градског правобраниоца задужен за Градску општину Сопот је Маја Павловић.

Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, канцеларија бр. 28

Радно време

од 7.00 до 15.00, пауза од 9.30 до 10.00