Војни одсек

Центар Министарства одбране Вождовац, општинска канцеларија Сопот

референт: Наде Милутиновић – војни службеник

Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, II спрат, канцеларија бр. 52

Радно време

од 07.30 до 15.30, пауза од 10.30 до 11.00