Пореска управа

Регионални центар Београд, група писарница Вождовац

Филијала Сопот

   011 8251 642

  за пренос возила 011 8231 752

Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, I спрат

Радно време

од 7.30 до 15.30, пауза од 10.00 до 10.30