Управа јавних прихода

Секретаријат за јавне приходе – Одељење Сопот

Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима  и на процену тржишне вредности непокретности у  складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.

Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.

     011 2834 012
     011 2834 013
     011 8251 211, локал 136

Космајски трг бр.5, зграда општине Сопот, I спрат, канцеларије бр. 21 и 37

Радно време

од 07.30 до 15.30
Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8.00 до 14.00