Oпшти позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 
На осно­ву чла­на 15. За­ко­на о вој­ној, рад­ној и ма­те­ри­јал­ној оба­ве­зи („Сл. гла­сник РС”, бр. 88/09, 95/10) и чла­на 4. став 3. Уред­бе о на­чи­ну и по­ступ­ку из­вр­ша­ва­ња вој­не, рад­не и ма­те­ри­јал­не оба­ве­зе („Сл. гла­сник РС”, број 100/11), по­зи­ва­мо сва ли­ца му­шког по­ла, ро­ђенa 2001. го­ди­не, и ста­ри­јих го­ди­шта, ко­ји ни­су уве­де­ни у вој­ну еви­ден­ци­ју, да се ја­ве у

ЦЕН­ТАР МИ­НИ­СТАР­СТВА ОД­БРА­НЕ ЗА ЛО­КАЛ­НУ СА­МО­У­ПРА­ВУ

ВОЖДОВАЦ – Општинска канцеларија СОПОТ

Сопот, Космајски трг број 5 – соба 52,

ра­ди уво­ђе­ња у вој­ну еви­ден­ци­ју.

Уво­ђе­ње у вој­ну еви­ден­ци­ју, вр­ши­ће се сваког радног дана, у пе­ри­о­ду од 14. ја­ну­а­ра до 28. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не, у вре­ме­ну од 09,00 до 15,00 ча­со­ва, а на­кон то­га, по по­је­ди­нач­ном по­зи­ву то­ком це­ле го­ди­не.
Ре­грут ко­ји се уво­ди у вој­ну еви­ден­ци­ју тре­ба да по­не­се лич­ну кар­ту.
Уко­ли­ко не по­се­ду­је лич­ну кар­ту на увид по­не­ти дру­гу јав­ну ис­пра­ву из ко­је се мо­же утвр­ди­ти иден­ти­тет, а у ино­стран­ству – ва­же­ћу пут­ну ис­пра­ву.
Ре­гру­ти ко­ји бо­ра­ве у ино­стран­ству ду­жни су да се ра­ди уво­ђе­ња у вој­ну еви­ден­ци­ју ја­ве над­ле­жном ди­пло­мат­ско-кон­зу­лар­ном пред­став­ни­штву Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Де­таљ­ни­је ин­фор­ма­ци­је о уво­ђе­њу у вој­ну еви­ден­ци­ју по­тра­жи­те на сај­ту Ми­ни­стар­ства од­бра­не www.mod.gov.rs ,  где можете и преузети Упитник за увођење регрута у војну евиденцију (Образац Воб-0) и Пријаву података о регруту – војном обвезнику (Образац Пријава ДКП): http://www.mod.gov.rs/cir/10525/uvodjenje

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ