Обавештење о поступку пререгистрације оружја

Као што смо имали прилике да испратимо у средствима јавног информисања рок за пререгистрацију оружја је померен до 05. марта 2020. године. У наставку наводимо шта је све потребно за пререгистрацију и шта све треба обавити и доставити приликом подношења Захтева у надлежној полицијској станици.

Потребно је следеће:

  • Потврда о стручној оспособљености за руковање оружјем – издаје је стрељачко удружење (не треба за она лица која су регистровала оружје на своје име закључно са 1999. годином). Посебно се издаје за олучено (карабин, пиштољ, револвер) а посебно за неолучено (ловачка пушка);
  • Уверење о положеном ловачом испиту – издаје је ловачко удружење (предуслов за полагање је да се прво извади потврда из тачке 1);
  • Уверење из Суда да лице није осуђивано – издаје га Суд на чијем подручју лице има пребивалиште;
  • Уверење, које се може прибавити лично а може га прибавити и Полицијска станица службеним путем након подношења Захтева, из ул. Катанићеве бр. 15, у Београду (иза Храма Светог Саве) да лице није у поступку пред Одељењем за организовани криминал и ратне злочине;
  • Лекарско уверење које када се извади у року од 30 дана се мора поднети Захтев за пререгистрацију у полицији, а када се изврши пререгистрација лекарско уверење важи 5 година;
  • Донети оружје на увид у полицијску станицу;
  • Уколико лице има једно или више комада ловачког оружја која су предмет пререгистрације и уколико за све поднесе Захтев истог дана, сва се могу водити на једном оружном листу;
  • Пиштољи и револвери се воде на посебном оружном листу;
  • За све остале евентуално потребне информације заинтересовани се могу обратити у надлежну полицијску станицу.