Јавни позив породицама избеглица

На основу члана 7. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, Комисија за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, (у даљем тексту: Комисија), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 1.

ОГЛАШАВА СЕ додела помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ), коју обезбеђује Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са Градском општином Сопот ( у даљем тексту: Градска општина).

Члан 2.

Помоћ могу да остваре породице избеглица на територији Градске општине Сопот уколико подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњаају следећу услове:

 1. избеглички статус/решење о престанку статусу;
 1. да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају;
 1. да имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем;
 1. да не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 1. да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;
 1. да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше стамбено питање;
 1. да нису повратници из миграције у треће земље;
 1. да поседују непокретност коју су саме прибавиле са грађевинском дозволом или је поднет захтев за легализацију наведене непокретности и
 1. да непокретност не испуњава основне услове становања

Члан 3.

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, а највише до 440.000 динара по породичном домаћинству.

Право наменског располагања средствима за Помоћ има Градска општина.

Намена средстава из става 1. овог члана је пружање помоћи за побољшање услова становања породицама избеглица у процесу интеграције на територији Градске општине Сопот, набавком грађевинског материјала.

Члан 4.

Сви подносиоци захтева остварују Помоћ под условима, критеријумима и мерилима, а у поступку који су утврђени Правилнком и овим Огласом.

Члан 5.

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац захтева оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне   зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова.

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова   његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

10) Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства:

10.1) до 15 м² – 50 бодова;

10.2) до 24 м² – 30 бодова.

Члан 6.

Уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност има подносилац захтева који:

 1. има већи број малолетне деце
 1. има већи број чланова породичног домаћинства
 1. има трудну жену у породичном домаћинству
 1. дуже борави на подручју Градске општине Сопот
 1. има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Члан 7.

Уз захтев, који се подноси у Градској општини, подносилац захтева је дужан да достави следеће доказе:

– избегличку легитимацију или личну карту и решење о престанку статуса избеглице за себе и чланове породичног домаћинства;

– решење о пријему у држављанство или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичног домаћинства;

– изјаву оверену у органу управе градске општине или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

– изјаву оверену у органу управе градске општине или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;

– изјаву оверену у органу управе градске општине или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;

– изјаву оверену у органу управе градске општине или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;

– извод из земљишних књига или лист непокретности, купопродајни уговор или други акт којим се доказује право својине;

– дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, тј. потврду да се непокретност може легализовати и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу;

– потврду послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (за претходни месец, или квартал или др.) 

– потврду надлежне образовне иснтитуције о редовном школовању;

– решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

– решење о смањењу или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана породице које је инвалидно лице;

– лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од већег социјално-медицинског значаја;

– за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

– потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

– потврду поверника за избеглице о смештају у колективном центру.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране Комисије након доношења одлуке о коначној листи.

Члан 8.

РОК за подношење захтева са документацијом на Оглас је 15 дана од дана објављивања Огласа.

Захтеви се могу преузети у Служби за друштвене делатности, соба број 30, Градске општине Сопот, сваког радног дана од 7,00-15,00 сати.

Неблаговремене и непотпуне захтеве Комисија неће разматрати.

Комисија задржава право на проверу документације и навода из поднетих захтева на терену.

Члан 9.

Попуњен захтев са потребном документацијом подносиоци захтева предају у затвореној коверти на писарници Градске општине Сопот са назнаком “Комисији за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала – не отварати”.

Члан 10.

Након разматрања приспелих захтева, Комисија доноси Одлуку о предлогу листе реда првенства, која се објављује на званичној интернет страници Градске општине и огласним таблама Управе Градске општине Сопот.

Члан 11.

На објављени предлог листе реда првенства подносилац захтева може уложити приговор Савету за миграције, преко Комисије Градске општине, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

Након одлучивања о приговорима по Одлуци Савета за миграције, Комисија доноси Одлуку о коначној листи која се објављује на званичној интернет страници Градске општине и огласним таблама Управе Градске општине Сопот.

Члан 12.

На основу Одлуке о коначној листи, Градска општина и корисник коме је додељења помоћ закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник дужан да у стамбени објекат угради добијени грађевински материјал.

Власник додељеног грађевинског материјала до уградње у стамбени објекат је Градска општина Сопот.

Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене помоћи има Градска општина о чему ће сачинити записник.

Корисник постаје власник додељеног грађевинског материјала по извршеној уградњи у стамбени објекат.

Број: 020-11/2013-I
датум: 28.06.2013. године
Сопот

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

      Радољуб Јовановић