Секретаријат за јавне приходе – Одељење Сопот

Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима  и на процену тржишне вредности непокретности у  складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.

Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.

Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8.00 до 14.00.

Радно време: од 07.30 до 15.30

Контакт телефон: 011 2834 012; 011 2834 013; 011 8251 211, локал 136

Мејл: ujpsopot@beograd.gov.rs

Адреса: Космајски трг бр.5, зграда општине Сопот, I спрат, канцеларије бр. 21 и 37