Иван Лаловић, градски правобранилац, 3605-640, 3610-157

Градско правобранилаштво града Београда обавља послове правне заштите имовинских права и интереса града Београда и градских општина града Београда. У делокруг Градског правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћење свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града и градских општина, њихових органа, организација и других правних лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету града и градских општина.

Радом Градског правобранилаштва града Београда руководи градски правобранилац који има заменике, а именује их и разрешава Скупштина града.

Заменик градског правобраниоца задужен за Градску општину Сопот је Маја Павловић.

Радно време: од 7.00 до 15.00, пауза од 9.30 до 10.00

Контакт телефон:

Адреса: Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, канцеларија бр. 28