Одељење за правну помоћ и послове са грађанима

ОПИС ПОСЛА СЛУЖБЕ
Пружање усмених правних савета, састављање исправа (уговора, изјава, тестамента, поравнања…), састављање поднесaка (молби, тужби, жалби, преставки…) изузев када је то супротно по интерес странке, супротно закону, одредбама поступка или интересима општине. Пружање свих потребних информација о поступку, условима и роковима за остваривање права и извршавања обавеза код органа управе, Центра за социјални рад.

Спрат I, Соба 39

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00