Одсек за имовинско-правне послове

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
Решавање по предлозима за експропријацију непокретости, заштита, очување и евиденција имовине градске општине, послови у вези отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине, припрема уговора о закупу и откупу стана, обавља стручне послове за потребе комисије за враћање земљишта.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Одсек из свог делокруга даје потребне информације и правне савете око начина решавања имовинских односа, прима на записник усмено саопштење и поднеске.
У овом Одсеку грађани могу добити детаљне информације о слободним грађевинским парцелама које се дају у закуп за потребе изградње стамбених и пословних објеката.

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Списак документа које можете извадити у служби за имовинско-правне послове можете погледати на следећој страни.
Закуп земљишта на 99 година на привремено коришћење
-Понуда по огласу
-Доказ о уплати депозита

Закуп пословног простора
– Захтев

Закуп пољопривредног земљишта
– Захтев

Експропријација
– Захтев Јавног правобраниоца
– Пропратна документација коју доставља Јавни правобранилац

Деекспропријација
– Захтев
– Решење о експропријацији
– Решење о наслеђу ( ако је законски наследник ранијег сопственика )

Одређивање и исплата накнаде
– Захтев
– Извршна исправа

за одређивање накнаде:
– Решење о изузимању, експропријацији

за исплату накнаде:
– Решење о накнади

Поништај правноснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта
– Захтев
– Решење о изузимању
– Решење о наслеђу (ако захтев подноси законски наследник ранијег сопственика)

Закуп стана
– Захтев
– Решење о станарском праву
– Уговор о коришћењу стана
– Уверење о пребивалишту за све чланове породичног домаћинства
– Фотокопија важеће личне карте за све чланове породичног домаћинства

Откуп стана
– Захтев
– Уговор о закупу
– Уверење о пребивалишту
– Фотокопија важеће личне карте
– Извод из матичне књиге рођених или венчаних (ако има брачног друга)
– Фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу (и брачног друга, ако га има)

Спрат 1, Соба 38а

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00