У току је регистрација стамбених заједница које се налазе на територији ГО Сопот, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове градске општине Сопот, обзиром да је почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, ..и 88/2011).

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра, дакле најкасније до 12.12.2017. године изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Контакт:

011/8251 – 211 локал 114

Корисни линкови:

База јединствене евиденције РГЗ-а
Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту

Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.