РАНИ ЈАВНИ УВИД – Просторни план коридор „Вожд Карађорђе“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23 , у даљем тексту: Закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 18. марта до 16. априла 2024 године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама скупштина града Београда, градских општина Лазаревац, Младеновац и Сопот, града Крагујевца  и општина Лајковац, Аранђеловац, Топола, Рача, Смедервска Паланка, Лапово, Велика Плана, Љиг и Баточина, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 16. априла 2024. године или директно Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 27. марта 2024. године са почетком у 11,00 часова у згради сале биоскопа, ул. Књаза Милоша 293, Аранђеловац.  

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 24. априла 2024. године са почетком у 11,00 часова у згради Дома омладине, ул. Јосипа Грушoвника 1, Аранђеловац.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

У складу са чланом 47b. став 5. Закона о планирању и изградњи на јавни увид се позивају сви оргаии, посебне организације, односно имаиоци јавних овлашћења, који су доставили посебне услове.

 

 

 

Naslovna strana JU

PPPPN DP Vozd Karadjordje JU

Prilog 1 JU

Prilozi Grafika

SPU_Vozd Karadjordje JU