РАНИ ЈАВНИ УВИД – Просторни план Авала-Космај

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА АВАЛА – КОСМАЈ

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала – Космај, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 103/23.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 19. ЈАНУАРА ДО
2. ФЕБРУАРА 202
4. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно града Београда, градске општине Барајево, Вождовац, Младеновац и Сопот.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 2. фебруара 2024. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

 

PPPPN Avala Kosmaj RJU 27122023-rev-FIN