Предлог листе првенства корисника помоћи

Комисија за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, на седници одржаној дана 26.08.2013.године, на основу члана 12. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу помоћи избеглицама на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, члана 11. и 10. Јавног позива за доделу помоћи породицама избеглица на територији Градске општине Сопот за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала и пристиглих захтева, донела је

ОДЛУКУ О ПРЕДЛОГУ ЛИСТЕ  ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1.

1. Цветичанин Никола из Рогаче, Космајска бр. 76
2. Видић Наташа из Сопота, Коче Капетана бр. 25
3. Марић Стојан из Сопота, Коче Капетана бр. 11
4. Миловановић Бојка из Сопота, Љубисава Јеремића бр. 4
5. Лацмановић Пантелија из Дучине, Љубомира Ивковића – Шуце 186
6. Карна Илија из Поповића, Милорада М. Марковића бр.106/а
7. Јанковић Добрина из Мале Иванче, 29. Новембра бр. 27

2.

На објављени предлог листе реда првенства подносилац захтева може уложити приговор Савету за миграције, преко Комисије Градске општине, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

Број: 020-11/2013-I
датум: 26.08.2013. године
Сопот
   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радољуб Јовановић