Јавни конкурс за избор директора ЈКП Сопот

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 10.маја 2022.године на основу члана 36. и 37.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19) и члана 18.Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда“, број 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19), Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“, Сопот број 020-8/2022-IV од 10.05.2022.године, оглашава јавни конкурс

 • за избор директора ЈКП“СОПОТ“ на четири године

 

I Подаци о јавном предузећу:

Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „СОПОТ“ СОПОТ.

Скраћено пословно име: ЈКП „СОПОТ“ СОПОТ.

Седиште предузећа је у Сопоту, ул.Кнеза Милоша бр.45а.

Матични број ЈКП“СОПОТ“ СОПОТ је 07006888, а ПИБ је 100224435.

Претежна делатност јавног предузећа је 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II Услови за избор директора ЈКП „СОПОТ“:

Кандидат за директора предузећа мора испунити следеће услове:

 1. да је пунолетан и пословно способан;
 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 5. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 4.;
 6. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
 7. да познаје област корпоративног управљања;
 8. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 9. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 10. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 11. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;

5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

III Место рада: Сопот, ул.Кнеза Милоша бр.45а.

IV Стручна оспособљеност, знања и вештине:

Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата оцењује се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс и усменим разговором, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и мерилима за именовање директора јавног предузећа која прописује Влада Републике Србије.

V Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 • доказ да је лице пунолетно и пословно способно (Извод из матичне књиге рођених и потврда Основног суда);
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • диплома о стручној спреми,
 • исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање),
 • исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима предузећа ( потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа),
 • исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
 • изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на оглас са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП“СОПОТ“, на адресу: Сопот, ул.Космајски трг бр.5, или преко писарнице Управе градске општине Сопот, са назнаком „Јавни конкурс за избор директора ЈКП“СОПОТ“ СОПОТ.

VIII Подаци о лицу за контакт: Александар Трипковић, контакт телефон 011/8251-211.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Политика“ и на званичној интернет страници Градске општине Сопот: www.sopot.rs.