Конкурс за директора ЈКП „Сопот“

Скупштина градске општине Сопот, на основу члана 29.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 16.Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  оснивању јавног комуналног предузећа „Сопот“ број 352-2/2013-IV од 15.марта 2013.године, члана 32.Статута јавног комуналног предузећа „Сопот“ број 1989/1 од 18.јуна 2013.године, члана 18.Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда“, број 45/08, 12/10 и 36/13) и Одлуке о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавног комуналног предузећа „Сопот“ из Сопота број 020-1/2014-IV од 25.03.2014.године, објављује

О Г Л А С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СОПОТ“ ИЗ СОПОТА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „Сопот“ из Сопота.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП“Сопот“ Сопот.
Седиште предузећа је у Сопоту, Кнеза Милоша 45а.
Матични број ЈКП“Сопот“ Сопот је: 07006888, а ПИБ 100224435.
Претежна делатност предузећа је: 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа „Сопот“ из Сопота.

Услови за именовање директора ЈКП“Сопот“ Сопот:
Право пријављивања на јавни конкурс имају сви заинтересовани кандидати који поред  општих услова по одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) испуњавају и следеће посебне услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године;
3. да има најмање пет година радног искуства у струци;
4. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
5. да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Сопот, ул.Кнеза Милоша број 45а.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
У изборном поступку, Комисија за именовање усменом провером, односно разговором са кандидатима утврдиће поседовање стручних, организационих и других способности, знања и вештина за успешно организовање пословања предузећа и обављање функције директора, које ће се оцењивати у складу са Упутством Већа градске општине Сопот број 020-29/2013-IV од 23.09.2013.године.
Докази који се прилажу уз пријаву:
Пријаву са личном и радном биографијом и доказима о испуњености услова кандидати подносе у оригиналу или оверену фотокопију, и то:
-извод из матичне књиге рођених,
-уверење о држављанству РС,
-доказ да има општу здравствену способност,
-доказ о стручној спреми,
-доказ о радном искуству,
-доказ да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
-доказ да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
-доказ о стручној оспособљености, знањима и вештинама (уколико их кандидат поседује).
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија неће разматрати, односно исте ће одбацити.
Рок у коме се подносе пријаве и адреса на коју се подносе:
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова, подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС“, на адресу Управа градске општине Сопот, Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Сопот, Сопот, ул.Космајски трг бр.5, или преко писарнице Управе градске општине Сопот, са назнаком „јавни конкурс за именовање директора“.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Александра Дудуковић, контакт тел.8251-211, локал 106.
Овај конкурс je објављен у „Службеном гласнику РС“ број 52 од 15.маја 2014.године.