Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Сопот“

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 23.03.2018.године на основу чл. 36.Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16), чл.30. Одлуке о промени оснивачког акта- Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Сопот“ бр.020-27/16-IV од 4.10.2016.године, чл. 18.Статута градске општине Сопот („Сл.лист града Београда“, бр. 45/08, 12/10 и 36/13) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“, Сопот бр. 020-12/2018-IV од 23.03.2018.године, објављује оглас о јавном конкурсу

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“ Сопот на период од четири године.

Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „СОПОТ“ Сопот.

Скраћено пословно име је: ЈКП „СОПОТ“ СОПОТ.

Седиште предузећа је у Сопоту, ул.Кнеза Милоша бр.45а.

Матични број ЈКП“СОПОТ“ Сопот је 07006888, а ПИБ је 100224435.

Претежна делатност јавног предузећа је 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Јавни конкурс се спроводи за радно место : Директор ЈКП „Сопот“, Сопот.

Услови за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Сопот“ Сопот:

да је пунолетан и пословно способан;
да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање;
да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
да познаје област корпоративног управљања;
да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;
обавезно психијатриско лечење на слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Сопот, ул.Кнеза Милоша бр.45а.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:

– Извод из матичне књиге рођених,

– Уверење о пословној способности,

– Уверење о држављанству РС,

– диплома о стручној спреми,

– исправе којима се доказује радно искуство,

– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима предузећа,

– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и дужности.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.

Рок за подношење пријаве: 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Адреса на коју се подносе пријаве: Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Сопот, Сопот, ул.Космајски трг бр.5, или преко писарнице Управе градске општине Сопот, са назнаком „јавни конкурс за избор директора ЈКП“СОПОТ“ Сопот.

Лице задужено за давање обавештења:Јелена Живковић, телефон 011/8251-155.