Иницијатива Скупштине градске општине Сопот

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30.09.2014. године, на основу члана 18.Статута  градске општине Сопот („Службени лист града Београда“,бр.45/2008, 12/2010 и 36/13), донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Покреће се  иницијатива  код Скупштине града Београда за доношење одлуке којом ће уредити право јавне својине градске општине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са чланом 18.став 3.Закона о јавној својини и чланом 74.став 11.Статута града Београда.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 18.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11 и 88/13) предвиђено је да су носиоци права јавне својине Република Србија, аутономна покрајина и општине, односно град.

Такође је предвиђено да градска општина има право коришћења на стварима у својини града у чијем је саставу.

На стварима које прибави градска општина, право својине стиче град у чијем је саставу градска општина, а градска општина има право коришћења.

Статутом града може се предвидети да градска општина има право јавне својине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине.

Статутом града Београда („Службени лист града Београда“, 39/08, 6/10 и 23/13) извршено је усклађивање са одредбама Закона о јавној својини и предвиђено у члану 74.став 11. да градска општина има право коришћења на стварима које су у јавној својини града.

Градска општина има право јавне својине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са посебном одлуком Скупштине града.

Иако је Статутом града Београда предвиђено доношење одлуке којом би се уредило питање јавне својине градских општина, таква одлука није донета до данашњег дана.

Такође се у пракси дешава да се приликом укњижбе права јавне својине на непокретностима врши упис јавне својине у корист града, али се не врши и истовремени упис права коришћења у корист градске општине.

С обзиром да је укњижба права јавне својине града код Републичког геодетског завода тек на почетку, сматрамо да је потребно да Град што пре донесе одлуку којом би се утврдиле непокретности неопходне за рад органа и организација градских општина, на којима би као носиоци права јавне својине биле уписане градске општине, а да се на осталим непокретностима код уписа права јавне својине у корист града Београда, врши и истовремени упис права коришћења на градске општине.

По доношењу Одлуке о имовини која припада градским општинама, потребно је изменити и важећу Одлуку о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има својинска овлашћења („Сл.лист града Београда“, бр.36/14), којом би градским општинама било стављено у надлежност да могу прибављати и отуђивати имовину која је неопходна за вршење надлежности градских општина.

СКУПШТИНА  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  СОПОТ
Број: 464-62/2014-IV  од  30.09.2014.године

 П Р Е Д С Е Д Н И К     

Миладин Марјановић, с.р.