Одељење за општу управу

У оквиру Одељења за општу управу, обављају се послови у вези радних односа запослених, управљање кадровима и вођење персоналне евиденције, вођење јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка за националне мањине и спровођење избора, издавање уверења за ученике/студенте о просечном приходу домаћинства, одобравање вршења ексхумација, поступање по захтевима за добијање информација од јавног значаја, пописа становништва, организација рада писарнице и рада месних канцеларија

Спрат 1, Канцеларија 40

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00