Обавештења

Важно oбавештење за власнике пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде донело је измене и допуну Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Измене и допуна се односи на следеће:

  1.  Пререгистрација се врши аутоматски као и у 2017. и 2018. години (рок од 1. марта када је била планирана класична обнова, више нема значаја).
  2.  Обавезна је свака пријава промене у року од 30 дана од настанка исте.
  3.  Пољопривредно газдинство које не пријави настале промене, имаће за последицу одређивање пасивног статуса у трајању од годину дана.
  4.  Пријава промена ради остваривања права на основне подстицаје за наредну годину обавља се до 30 ог септембра текуће године.

Пријава свих промена пољопривредних газдинстава као и пријава промена ради остваривања услова за подстицаје, обављаће се у соби бр. 29 (I спрат) градске општине Сопот.

Структура пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Финансијска средства за спровођење ове анкете од 2,5 милиона евра обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (85%) и из националног буџета (15%).

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења Анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

Добијене информације користиће креаторима аграрне политике за доношење одлука и краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима за боље планирање пољопривредне производње, установљавање пољопривредне гране у коју би требало инвестирати, као и за пријављивање код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди. Поред тога, ови подаци биће основа за ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, од кога зависи квалитет података о пољопривредној производњи.
Успех овог истраживања у највећој мери зависи од активног учешћа пољопривредника и тачности и потпуности њихових одговора.

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/?page_id=95