Обавештења

Обавештење о поступку пререгистрације оружја

Као што смо имали прилике да испратимо у средствима јавног информисања рок за пререгистрацију оружја је померен до 05. марта 2020. године. У наставку наводимо шта је све потребно за пререгистрацију и шта све треба обавити и доставити приликом подношења Захтева у надлежној полицијској станици.

Потребно је следеће:

 • Потврда о стручној оспособљености за руковање оружјем – издаје је стрељачко удружење (не треба за она лица која су регистровала оружје на своје име закључно са 1999. годином). Посебно се издаје за олучено (карабин, пиштољ, револвер) а посебно за неолучено (ловачка пушка);
 • Уверење о положеном ловачом испиту – издаје је ловачко удружење (предуслов за полагање је да се прво извади потврда из тачке 1);
 • Уверење из Суда да лице није осуђивано – издаје га Суд на чијем подручју лице има пребивалиште;
 • Уверење, које се може прибавити лично а може га прибавити и Полицијска станица службеним путем након подношења Захтева, из ул. Катанићеве бр. 15, у Београду (иза Храма Светог Саве) да лице није у поступку пред Одељењем за организовани криминал и ратне злочине;
 • Лекарско уверење које када се извади у року од 30 дана се мора поднети Захтев за пререгистрацију у полицији, а када се изврши пререгистрација лекарско уверење важи 5 година;
 • Донети оружје на увид у полицијску станицу;
 • Уколико лице има једно или више комада ловачког оружја која су предмет пререгистрације и уколико за све поднесе Захтев истог дана, сва се могу водити на једном оружном листу;
 • Пиштољи и револвери се воде на посебном оружном листу;
 • За све остале евентуално потребне информације заинтересовани се могу обратити у надлежну полицијску станицу.

Oпшти позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 
На осно­ву чла­на 15. За­ко­на о вој­ној, рад­ној и ма­те­ри­јал­ној оба­ве­зи („Сл. гла­сник РС”, бр. 88/09, 95/10) и чла­на 4. став 3. Уред­бе о на­чи­ну и по­ступ­ку из­вр­ша­ва­ња вој­не, рад­не и ма­те­ри­јал­не оба­ве­зе („Сл. гла­сник РС”, број 100/11), по­зи­ва­мо сва ли­ца му­шког по­ла, ро­ђенa 2001. го­ди­не, и ста­ри­јих го­ди­шта, ко­ји ни­су уве­де­ни у вој­ну еви­ден­ци­ју, да се ја­ве у

ЦЕН­ТАР МИ­НИ­СТАР­СТВА ОД­БРА­НЕ ЗА ЛО­КАЛ­НУ СА­МО­У­ПРА­ВУ

ВОЖДОВАЦ – Општинска канцеларија СОПОТ

Сопот, Космајски трг број 5 – соба 52,

ра­ди уво­ђе­ња у вој­ну еви­ден­ци­ју.

Уво­ђе­ње у вој­ну еви­ден­ци­ју, вр­ши­ће се сваког радног дана, у пе­ри­о­ду од 14. ја­ну­а­ра до 28. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не, у вре­ме­ну од 09,00 до 15,00 ча­со­ва, а на­кон то­га, по по­је­ди­нач­ном по­зи­ву то­ком це­ле го­ди­не.
Ре­грут ко­ји се уво­ди у вој­ну еви­ден­ци­ју тре­ба да по­не­се лич­ну кар­ту.
Уко­ли­ко не по­се­ду­је лич­ну кар­ту на увид по­не­ти дру­гу јав­ну ис­пра­ву из ко­је се мо­же утвр­ди­ти иден­ти­тет, а у ино­стран­ству – ва­же­ћу пут­ну ис­пра­ву.
Ре­гру­ти ко­ји бо­ра­ве у ино­стран­ству ду­жни су да се ра­ди уво­ђе­ња у вој­ну еви­ден­ци­ју ја­ве над­ле­жном ди­пло­мат­ско-кон­зу­лар­ном пред­став­ни­штву Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Де­таљ­ни­је ин­фор­ма­ци­је о уво­ђе­њу у вој­ну еви­ден­ци­ју по­тра­жи­те на сај­ту Ми­ни­стар­ства од­бра­не www.mod.gov.rs ,  где можете и преузети Упитник за увођење регрута у војну евиденцију (Образац Воб-0) и Пријаву података о регруту – војном обвезнику (Образац Пријава ДКП): http://www.mod.gov.rs/cir/10525/uvodjenje

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Важно oбавештење за власнике пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде донело је измене и допуну Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Измене и допуна се односи на следеће:

 1.  Пререгистрација се врши аутоматски као и у 2017. и 2018. години (рок од 1. марта када је била планирана класична обнова, више нема значаја).
 2.  Обавезна је свака пријава промене у року од 30 дана од настанка исте.
 3.  Пољопривредно газдинство које не пријави настале промене, имаће за последицу одређивање пасивног статуса у трајању од годину дана.
 4.  Пријава промена ради остваривања права на основне подстицаје за наредну годину обавља се до 30 ог септембра текуће године.

Пријава свих промена пољопривредних газдинстава као и пријава промена ради остваривања услова за подстицаје, обављаће се у соби бр. 29 (I спрат) градске општине Сопот.

Структура пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Финансијска средства за спровођење ове анкете од 2,5 милиона евра обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (85%) и из националног буџета (15%).

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења Анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

Добијене информације користиће креаторима аграрне политике за доношење одлука и краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима за боље планирање пољопривредне производње, установљавање пољопривредне гране у коју би требало инвестирати, као и за пријављивање код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди. Поред тога, ови подаци биће основа за ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, од кога зависи квалитет података о пољопривредној производњи.
Успех овог истраживања у највећој мери зависи од активног учешћа пољопривредника и тачности и потпуности њихових одговора.

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/?page_id=95