Обавештења

Обавештење о отуђењу грађевинских парцела у насељу „Светло поље“

Обавештавамо грађане да ће Општина Сопот ускоро приступити оглашавању грађевинских парцела које се налазе у Јавној својини града Београда, у циљу отуђења јавним надметањем, ради изградње стамбених објеката у насељу „Светло Поље“ у Сопоту.

За ближе информације заинтересовани се могу обратити Одељењу за имовинско – правне послове, службеном лицу Дудуковић Александри на телефон 011/8251-211 лок. 106.

Обавештење о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава на територији града Београда за 2020. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава  на територији града Београда  за 2020. годину

Секретаријат за привреду је 4. марта 2020. године на званичној интернет страници града Београда, објавио Јавни позив за доделу подстицајних средстава на територији града Београда за 2020. годину.

Увођењем ванредног стања због проглашења заразне болести COVID-19, Секретаријат за привреду, је 17. марта на званичној интернет страни града Београда, објавио обавештење да се обуставља поступак достављања пријава на јавне позиве, због обуставе рада свих шалтерских служби, а самим тим и немогућности прикупљања потребне документације за достављање пријава на Јавни позиви, као и да ће се наставити након укидања ванредног стања.

Преостали рок за достављање пријава по Јавном позиву је 30. јун 2020. године до 15 часова.

Све додатне информације у смислу прикупљања потребне документације, појашњења услова као и подношења захтева по овим јавним позивима могу се добити у канцеларији 29. Градске општине Сопот и на телефон 8251-211 лок. 111.

Јавни позиви за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

Секретаријат за привреду, управе града Београда, огласио је четири јавна позива за доделу подстицајних средстава из области пчеларства, сточарства, воћарстава и повртарства и набавке трактора и пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2020. годину.

Рок за подношење пријава је 03. април 2020. године.

  1. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларствa на територији Града Београда за 2020. отворити овде
  2. Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији Града Београда за 2020. отворити овде
  3. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији Београда за 2020. отворити овде
  4. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку трактора и  пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2020. отворити овде

Све додатне информације у смислу прикупљања потребне документације, појашњења услова као и подношења захтева по овим јавним позивима могу се добити у канцеларији 29. Градске општине Сопот и на телефон 8251-211 лок. 111.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09,95/10 и 36/18) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени војни лист“, бр. 3/11 29/16), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2020. години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
да је држављанин Републике Србије;
да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
да је здравствено способан за војну службу;
да није одслужио војни рок са оружјем и
да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
да има ­за­вр­шене осн­овне а­кад­емске сту­дије односно осн­овне ст­рук­овне сту­дије од значаја за Војску Србије;
да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2020. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, огласила је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску
годину је 800.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон инфо-центра
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као
и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

 

Јавни позив

Правилник

 

 

Расписан Конкурс за подстицаје за унапређење економских активности на селу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписује Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години.

 Подстицаји обухватају инвестиције у:

сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство

сектору уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве инвестиције Прихватљиве инвестиције: улагања у набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописима којима се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

Право на коришћење подстицаја, у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју имају: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице -привредно друштво (микро и мало правно лице) и земљорадничка задруга.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години, подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности уколико је инвестиција реализована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма  је 3.000.000 динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у оквиру оба сектора је 3.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Пријава се подноси на Обрасцу – Пријава за коришћење подстицаја унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. годину, која је одштампана уз Правилник и овај Конкурс и чини његов саставни део.

Читко попуњен и потписан образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Пријаве за коришћење подстицаја, у складу са овим Конкурсом, подносе се до 27.09.2019.године.

Информације у вези са расписаним Конкурсом доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и на телефон Контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Обавештење за пољопривреднике

Рок за подношење пријава, за доделу подстицајних средстава из области пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства и набавке пољопривредних прикључних машина на територији града Београда, продужен је до 10. маја 2019. године. 
Све додатне информације можете добити у канцеларији 29. градске општине Сопот или позивом на број 011 8251211, лок. 111.

 

Јавни позиви за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

Секретаријат за привреду, управе града Београда, огласио је четири јавна позива за доделу подстицајних средстава из области пчеларства, сточарства, воћарстава и повртарства и набавке пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину.

Рок за подношење пријава је 25. април 2019. године.

  1. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларствa на територији Града Београда за 2019. отворити овде
  2. Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији Града Београда за 2019. отворити овде
  3. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији Београда за 2019. отворити овде
  4. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. отворити овде

Све додатне информације у смислу прикупљања потребне документације, појашњења услова као и подношења захтева по овим јавним позивима могу се добити у канцеларији 29. градске општине Сопот и на телефон 8251-211 лок. 111.

Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму

Секретаријат за привреду, градске управе, огласио је Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму.

Финансијска средства додељују се учесницима конкурса који ће пројекте реализовати у буџетској години у којој се расписује конкурс, а најкасније до 31.октобра.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је до 03.05.2019. године, до 15:30 часова.

За више информација посетите сајт Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759216-javni-konkurs-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-dela-troskova-za-organizaciju-kongresa-manifestacija-edukacija-u-oblasti-turizma-izlozbi-kao-i-za-unapredjenje-programa-koriscenjem-informacionih-tehnologija-u-turizmu/

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2019. годину

Секретаријат за привреду, градске управе, огласио је Јавни конкурс за за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2019. годину.

Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава  у максималном износу до 1.000.000,00 динара по кориснику. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 16.04.2019. године, до 15 часова. 

За више информација посетите сајт Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759125-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-razvoja-preduzetnistva-na-teritoriji-grada-beograda-za-2019-godinu/