Обавештења

Расписан Конкурс за подстицаје за унапређење економских активности на селу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписује Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години.

 Подстицаји обухватају инвестиције у:

сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство

сектору уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве инвестиције Прихватљиве инвестиције: улагања у набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописима којима се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

Право на коришћење подстицаја, у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју имају: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице -привредно друштво (микро и мало правно лице) и земљорадничка задруга.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години, подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности уколико је инвестиција реализована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма  је 3.000.000 динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у оквиру оба сектора је 3.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Пријава се подноси на Обрасцу – Пријава за коришћење подстицаја унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. годину, која је одштампана уз Правилник и овај Конкурс и чини његов саставни део.

Читко попуњен и потписан образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Пријаве за коришћење подстицаја, у складу са овим Конкурсом, подносе се до 27.09.2019.године.

Информације у вези са расписаним Конкурсом доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и на телефон Контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Обавештење за пољопривреднике

Рок за подношење пријава, за доделу подстицајних средстава из области пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства и набавке пољопривредних прикључних машина на територији града Београда, продужен је до 10. маја 2019. године. 
Све додатне информације можете добити у канцеларији 29. градске општине Сопот или позивом на број 011 8251211, лок. 111.

 

Јавни позиви за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

Секретаријат за привреду, управе града Београда, огласио је четири јавна позива за доделу подстицајних средстава из области пчеларства, сточарства, воћарстава и повртарства и набавке пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину.

Рок за подношење пријава је 25. април 2019. године.

 1. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларствa на територији Града Београда за 2019. отворити овде
 2. Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији Града Београда за 2019. отворити овде
 3. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији Београда за 2019. отворити овде
 4. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. отворити овде

Све додатне информације у смислу прикупљања потребне документације, појашњења услова као и подношења захтева по овим јавним позивима могу се добити у канцеларији 29. градске општине Сопот и на телефон 8251-211 лок. 111.

Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму

Секретаријат за привреду, градске управе, огласио је Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму.

Финансијска средства додељују се учесницима конкурса који ће пројекте реализовати у буџетској години у којој се расписује конкурс, а најкасније до 31.октобра.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је до 03.05.2019. године, до 15:30 часова.

За више информација посетите сајт Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759216-javni-konkurs-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-dela-troskova-za-organizaciju-kongresa-manifestacija-edukacija-u-oblasti-turizma-izlozbi-kao-i-za-unapredjenje-programa-koriscenjem-informacionih-tehnologija-u-turizmu/

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2019. годину

Секретаријат за привреду, градске управе, огласио је Јавни конкурс за за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2019. годину.

Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава  у максималном износу до 1.000.000,00 динара по кориснику. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 16.04.2019. године, до 15 часова. 

За више информација посетите сајт Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759125-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-razvoja-preduzetnistva-na-teritoriji-grada-beograda-za-2019-godinu/

Нови поласци „СП Ласта Сопот“ на линији 465

Сходно потребама грађана, Секретаријат за саобраћај града Београда је на иницијативу Градске општине Сопот одобрио нове поласке „СП Ласта Сопот“ на линији 465, који су почели саобраћати од 04. марта 2019. године. Уведено је једанаест нових полазака, према следећем распореду:

Радни дан:  поласци из Сопота: 05:40, 06:00, 09:40, 12:30, 15:00, 16:30, 18:10, 19:30;

поласци из Београда: 07:00, 07:15, 10:50, 13:20, 16:00, 17:45, 20:00, 20:50;

Субота и недеља:  поласци из Сопота: 05:50, 09:40, 17:50;

поласци из Београда: 07:10, 10:50, 18:40;

Ред вожње линије 465 можете преузети овде.

 

 

 

 

Обавештење о поступку пререгистрације оружја

Као што смо имали прилике да испратимо у средствима јавног информисања рок за пререгистрацију оружја је померен до 05. марта 2020. године. У наставку наводимо шта је све потребно за пререгистрацију и шта све треба обавити и доставити приликом подношења Захтева у надлежној полицијској станици.

Потребно је следеће:

 • Потврда о стручној оспособљености за руковање оружјем – издаје је стрељачко удружење (не треба за она лица која су регистровала оружје на своје име закључно са 1999. годином). Посебно се издаје за олучено (карабин, пиштољ, револвер) а посебно за неолучено (ловачка пушка);
 • Уверење о положеном ловачом испиту – издаје је ловачко удружење (предуслов за полагање је да се прво извади потврда из тачке 1);
 • Уверење из Суда да лице није осуђивано – издаје га Суд на чијем подручју лице има пребивалиште;
 • Уверење, које се може прибавити лично а може га прибавити и Полицијска станица службеним путем након подношења Захтева, из ул. Катанићеве бр. 15, у Београду (иза Храма Светог Саве) да лице није у поступку пред Одељењем за организовани криминал и ратне злочине;
 • Лекарско уверење које када се извади у року од 30 дана се мора поднети Захтев за пререгистрацију у полицији, а када се изврши пререгистрација лекарско уверење важи 5 година;
 • Донети оружје на увид у полицијску станицу;
 • Уколико лице има једно или више комада ловачког оружја која су предмет пререгистрације и уколико за све поднесе Захтев истог дана, сва се могу водити на једном оружном листу;
 • Пиштољи и револвери се воде на посебном оружном листу;
 • За све остале евентуално потребне информације заинтересовани се могу обратити у надлежну полицијску станицу.

Oпшти позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 
На осно­ву чла­на 15. За­ко­на о вој­ној, рад­ној и ма­те­ри­јал­ној оба­ве­зи („Сл. гла­сник РС”, бр. 88/09, 95/10) и чла­на 4. став 3. Уред­бе о на­чи­ну и по­ступ­ку из­вр­ша­ва­ња вој­не, рад­не и ма­те­ри­јал­не оба­ве­зе („Сл. гла­сник РС”, број 100/11), по­зи­ва­мо сва ли­ца му­шког по­ла, ро­ђенa 2001. го­ди­не, и ста­ри­јих го­ди­шта, ко­ји ни­су уве­де­ни у вој­ну еви­ден­ци­ју, да се ја­ве у

ЦЕН­ТАР МИ­НИ­СТАР­СТВА ОД­БРА­НЕ ЗА ЛО­КАЛ­НУ СА­МО­У­ПРА­ВУ

ВОЖДОВАЦ – Општинска канцеларија СОПОТ

Сопот, Космајски трг број 5 – соба 52,

ра­ди уво­ђе­ња у вој­ну еви­ден­ци­ју.

Уво­ђе­ње у вој­ну еви­ден­ци­ју, вр­ши­ће се сваког радног дана, у пе­ри­о­ду од 14. ја­ну­а­ра до 28. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не, у вре­ме­ну од 09,00 до 15,00 ча­со­ва, а на­кон то­га, по по­је­ди­нач­ном по­зи­ву то­ком це­ле го­ди­не.
Ре­грут ко­ји се уво­ди у вој­ну еви­ден­ци­ју тре­ба да по­не­се лич­ну кар­ту.
Уко­ли­ко не по­се­ду­је лич­ну кар­ту на увид по­не­ти дру­гу јав­ну ис­пра­ву из ко­је се мо­же утвр­ди­ти иден­ти­тет, а у ино­стран­ству – ва­же­ћу пут­ну ис­пра­ву.
Ре­гру­ти ко­ји бо­ра­ве у ино­стран­ству ду­жни су да се ра­ди уво­ђе­ња у вој­ну еви­ден­ци­ју ја­ве над­ле­жном ди­пло­мат­ско-кон­зу­лар­ном пред­став­ни­штву Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Де­таљ­ни­је ин­фор­ма­ци­је о уво­ђе­њу у вој­ну еви­ден­ци­ју по­тра­жи­те на сај­ту Ми­ни­стар­ства од­бра­не www.mod.gov.rs ,  где можете и преузети Упитник за увођење регрута у војну евиденцију (Образац Воб-0) и Пријаву података о регруту – војном обвезнику (Образац Пријава ДКП): http://www.mod.gov.rs/cir/10525/uvodjenje

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Важно oбавештење за власнике пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде донело је измене и допуну Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Измене и допуна се односи на следеће:

 1.  Пререгистрација се врши аутоматски као и у 2017. и 2018. години (рок од 1. марта када је била планирана класична обнова, више нема значаја).
 2.  Обавезна је свака пријава промене у року од 30 дана од настанка исте.
 3.  Пољопривредно газдинство које не пријави настале промене, имаће за последицу одређивање пасивног статуса у трајању од годину дана.
 4.  Пријава промена ради остваривања права на основне подстицаје за наредну годину обавља се до 30 ог септембра текуће године.

Пријава свих промена пољопривредних газдинстава као и пријава промена ради остваривања услова за подстицаје, обављаће се у соби бр. 29 (I спрат) градске општине Сопот.