Како добити дозволу, потврду, решење …

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА

* Пријем свих поднесака и поште (захтеви, молбе, жалбе, пријаве, предлози и др.) за Скупштину општине, Општинско веће, Одељења и Службе врши се на писарници Управе градске општине Сопот.

* За увид списа предмета који се налазе у архиви захтев, доказ о плаћеној административној такси

* За све информације
Телефон 011/8251 – 211 ; 011/ 8251 – 155

1. Бирачки спискови

Уз захтев за упис, измену, допуну или исправку прилаже се:

– фотокопија личне карте или други доказ о пребивалишту

За упис расељених лица са КиМ, прилаже се:

– лична карта са КиМ
– потврда о пријави боравишта

2. Уверење за ученике и студентске кредите и стипендије и уверење за смештај у ученичке и студентске домове

Уз захтев се прилаже:

ИЗЈАВА ДВА СВЕДОКА КОЈА СЕ ОВЕРАВА КОД НОТАРА, ГДЕ ЛИЦЕ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ (о броју, сродству и занимању чланова породице тј. заједничког домаћинства). Уколико члан породице није био у радном односу у периоду за који се даје изјава, за занимање навести да је незапослен

УВЕРЕЊА О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ – ДОХОТКУ –шалтер Управе прихода – број 33

ЗА ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ- ПОТВРДА О ПРОСЕЧНОЈ НЕТО ЗАРАДИ (плати) СВАКОГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ (ако се захтев за ученике средњих школа подноси у мају – јуну зарада од 01.01. до 31.03. а захтев за ученике и студенте који се подноси у септембру – децембру зарада од 0).

ЗА ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ПЕНЗИОНЕРИ- ЛИСТИНГ ИЛИ ЧЕКОВИ (чекови на увид за период од , односно од ), КАО И УВЕРЕЊЕ О ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈСКОГ, СОЦИЈАЛНОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ КОЈА СЕ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ ОПОРЕЗУЈУ

ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ ДОСТАВЉА СЕ УВЕРЕЊЕ – ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА –НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СОПОТ ИЛИ УВЕРЕЊЕ ПИО ФОНДА

ЗА ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ КОЈИ СУ НА ШКОЛОВАЊУ (основна и средња школа) РЕДОВНИМ-ВАНРЕДНИМ СТУДИЈАМА- ДОСТАВЉАЈУ СЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКАЗИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА .

НАПОМЕНА: Приходи (без пореза и доприноса) који се документују треба да потичу из текуће године