Телефон: 011 825 11 55

Како до докумената?

Како добити дозволу, потврду, решење ...

ПРИЈЕМ  ДОКУМЕНАТА

* Пријем свих поднесака и поште (захтеви, молбе, жалбе, пријаве, предлози и др.) за Скупштину општине, Општинско веће, Одељења и Службе врши се на писарници Управе градске општине Сопот.

* За увид  списа предмета који се налазе у архиви захтев, доказ о плаћеној административној такси

* За све информације
Телефон  011/8251 - 211 ; 011/ 8251 - 155

1. Бирачки спискови

Уз захтев за упис, измену, допуну или исправку  прилаже се:

- фотокопија личне карте или други доказ о пребивалишту

За упис расељених лица са КиМ, прилаже се:

- лична карта са КиМ
- потврда о пријави боравишта

2. Уверење за ученике и студентске кредите и стипендије и уверење за смештај у ученичке и студентске домове

Уз захтев се прилаже:

ИЗЈАВА ДВА СВЕДОКА КОЈА СЕ ОВЕРАВА КОД  НОТАРА,  ГДЕ ЛИЦЕ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ  (о броју, сродству и занимању чланова породице  тј. заједничког домаћинства). Уколико члан породице није био у радном односу у периоду за који се даје изјава, за занимање навести да је незапослен

УВЕРЕЊА О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ - ДОХОТКУ  –шалтер  Управе прихода - број  33

ЗА ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ- ПОТВРДА  О ПРОСЕЧНОЈ  НЕТО ЗАРАДИ (плати) СВАКОГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ  (ако се захтев за ученике средњих школа подноси у мају - јуну зарада од  01.01. до 31.03. а захтев за ученике и студенте који се подноси у  септембру – децембру  зарада од 0).

ЗА ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ПЕНЗИОНЕРИ- ЛИСТИНГ ИЛИ ЧЕКОВИ  (чекови на увид за период од , односно                        од ),  КАО И УВЕРЕЊЕ О ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈСКОГ,  СОЦИЈАЛНОГ  И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ КОЈА СЕ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ ОПОРЕЗУЈУ

ЗА  НЕЗАПОСЛЕНЕ ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ ДОСТАВЉА СЕ   УВЕРЕЊЕ - ИЗВОД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА –НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СОПОТ ИЛИ УВЕРЕЊЕ ПИО ФОНДА

ЗА ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ КОЈИ СУ НА ШКОЛОВАЊУ  (основна и средња школа) РЕДОВНИМ-ВАНРЕДНИМ СТУДИЈАМА- ДОСТАВЉАЈУ СЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКАЗИ  НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА .

НАПОМЕНА: Приходи (без пореза и доприноса) који се документују треба да потичу из текуће године