Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Регистрација стамбених заједница

У току је регистрација стамбених заједница које се налазе на територији ГО Сопот, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове градске општине Сопот, обзиром да је почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, ..и 88/2011).

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра, дакле најкасније до 12.12.2017. године изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице    (.pdf)

1а. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице    (word)

2. Додатак пријави

3. Образац пријаве за ажурирање података

3а. Образац пријаве за ажурирање података

4. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице

5. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

6. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)

7. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)

8. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)

9. Најчешћа питања и одговори

Контакт:

011/8251 - 211 локал 114

Корисни линкови:
 
 
 
Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.