Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
Грађевинско-урбанистички послови обухватају реализацију урбанистичких и осталих планова у надлежности општине, издавање информација о локацији и локацијским дозволама, одобрења за изградњу објекта, пријава почетка радова, издавање употребних дозвола, издавање уверења о статусу објекта. Комунално-стамбени послови обухватају издавање решења о заузећу јавних површина (башта, кафића, рекламни панои и сл.). У овом одсеку можете добити све информације које се тичу изградње, доградње, легализације, намене парцела и пружање свих осталих информација из ове области.

 

Спрат I, Соба 38

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00