Јавно комунално предузеће „Сопот“

Јaвно комунално предузеће “Сопот “ из Сопота основала је Скупштина општине Сопот 1970. године .

Претежна делатност предузећа је :

– сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Предузеће обавља и друге делатности:

– уклањање отпадних вода
– скупљање отпада који није опасан
– третман и одлагање отпада који није опасан
– изградња путева и аутопутева
– изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
– услуге осталог чишћења
– услуге уређења и одржавања оклолине
– погребне и сродне делатности
Предузеће је организовано у јединственом процесу рада, а ради ефикаснијег извршавања послова рад се организује по секторима и то :

– сeктор водовод и канализација
– сектор чистоћа
– сектор возни парк
– сектор заједничке службе
Програм пословања предузећа урађен је у складу са:

-Законом о јавним предузећима „Сл. Гласник РС 119/12
-Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа
-Статутом Јавног комуналног предузећа
-Законом о јавним набавкама „Сл.Гласник РС бр 124/12
-Законом о водама „Сл.Гласник РС“ бр 30/10
-Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде „Сл.Гласник РС“ бр 23/05
-Одлуком о одржавању чистоће „Сл.Гласник РС“ бр 27/12
-Уредбом о начину и контроли исплате зарада у јавним предузећима „Сл.Гласник РС“ бр. 5/06.

Кнеза Милоша 45а 11450 Сопот